Tháng Hai 23, 2022

Trang lưu trử các bài viết theo danh mục của SOM AIT

Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng (PMBF – SOM AIT)

Chương trình Thạc Sĩ Chuyên Nghiệp về Tài Chính – Ngân Hàng (PM BF) hướng tới mục tiêu đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với tư duy chiến lược để đáp ứng những thách thức hiện tại và mới nổi phát sinh từ môi trường kinh doanh cùng với công nghệ thay đổi nhanh chóng trong ngành tài chính ngân hàng.

Xem thêm